Interface Gateio

All Known Subinterfaces:
GateioAuthenticated

@Path("api2/1")
@Produces("application/json")
public interface Gateio